Dominate

Dominate

Dominate mají jako klanovou Disciplínu Giovanni, Lasombra, Kiasyd, Nagaraja, Ventrue a Tremere a Starý klan Tzimisce. Dříve ji měli i Kamarillovští Malkaviáni (podrobnosti jsou popsány u Dementation).
Dominate nelze použít na upíra nižší generace. Účinkům Dominate se lze bránit spálením tolika WP, kolik úspěchů bylo hozeno při seslání. Použití této Disciplíny vždy (tedy alespoň na prvních pěti úrovních) vyžaduje oční kontakt, není-li řečeno jinak. Pokud je hod na Dominate zbotchován, nemůže upír použít na stejný cíl Dominate až do konce příběhu.
Úprava: Třetí edice dává možnost, aby Storyteller změnil cílové číslo při hodech na Dominate podle Nature oběti. Tuto možnost jsme se rozhodli nepoužívat.* Command the Wearied Mind (Ovládni unavenou mysl) 
Upír může dát své oběti jednoslovný příkaz, která jej hned uposlechne (sedni, bež, skoč,...). Slovo lze použít i ve větě a pouze zvýraznit dané slovo. Upír musí uspět v hodu Manipulation + Intimidation proti permanentnímu WP. Více úspěchů znamená vyšší ochotu cíle povel provést, popř. cíl bude povel vykonávat po delší dobu (např. při povelu Stůj! se zastaví na delší dobu). Oběť za žádných okolností neudělá nic, co by jí přímo zranilo nebo ohrozilo na životě.


** Mesmerize (Fascinuj)
Na této úrovni lze oběti dát i složitější povely. Oběť tento povel vykoná buď hned, nebo až při určité události, kterou určí sesílatel (až vstoupí do místnosti Pepa, vyplázni na něj jazyk). Nelze dát povel proti vnitřní přirozenosti oběti. Při seslání si upír hodí Manipulation + Leadership proti permanentnímu Willpoweru oběti. Oběť se zachová v závislosti na počtu úspěchů:
1,2 - oběť neudělá nic, co se jí zdá divné 
3,4 - oběť se zachová jak řečeno, pokud se tím nevystaví nebezpečí 
5 - oběť provede cokoliv
Pořád platí, že se oběť sama nezraní (např. povel "Podřež si žíly" nebude fungovat), ani neudělá nic, co je proti jejímu vnitřnímu přesvědčení. Mesmerize lze seslat i na osobu, na kterou již jedno Mesmerize bylo sesláno. Pak je zapotřebí hodit víc úspěchů, než kolik bylo hozeno předtím.


*** The Forgetful Mind (Zapomnětlivá mysl) 
Tato schopnost umožňuje implantovat, změnit, nebo odstranit vzpomínky oběti podobně, jako to dokážou někteří hypnotizéři. Tato změna není vždy trvalá, někdy se po určité době vrací původní paměť. Sesílatel musí hodit Wits + Subterfuge proti aktuálnímu WP oběti. Počet úspěchů určuje jak se akce povedla: 
1 - odstraní se jedna myšlenka na dobu jednoho dne
2 - permanentní zásah - lze mazat, ale nikoliv měnit
3 - lze provést drobné změny 
4 - lze vymazat nebo změnit celé scény v paměti 
5 - lze měnit celé období života


**** Conditioning (Formování) 
Tato schopnost je používána k tvorbě věrných služebníků, kteří sice sami moc nepřemýšlí (nejsou iniciativní), ale lze je snadno Dominovat a na druhou stranu jsou téměř imunní proti Dominate od ostatních upírů. Formování trvá týdny až měsíce. Vždy se jedná o smrtelníky, ne o jiné supernaturály. 
K použití této schopnosti je potřeba v hodu Charisma + Leadership proti permanentnímu WP oběti nakumulovat tolik úspěchů, kolik činí pěti- až desetinásobek Self-Control oběti (počet určí Storyteller podle Nature oběti). Už po dosažení poloviny úspěchů hází "formující" upír při použití Dominate proti nižší obtížnosti. Úspěšné dokončení se pozná pouze hraním. 
Na úspěšně "zformovanou" oběť už není potřeba oční kontakt pro použití Dominate, stačí, aby povely slyšela. Pokud oběť upíra vidí, tak se nemusí na Dominate házet. U oběti "zformované" touto schopností není možné hod zbotchovat. Pokud při hodu padne botch, počítá se jako by se jednalo pouze o neúspěch.
Když na "zformovanou" oběť používá Dominovat někdo jiný, háže proti cílovému číslu o 2 vyššímu. 
Působení této úrovně Dominate se lze také zbavit. Na to ovšem oběť nesmí bý v kontaktu s tím, kdo ji "zformoval" po dobu (26 - WP oběti) týdnů. Pokud se oběť v průběhu "léčení" setká se svým "pánem", stačí jediný úspěch v hodu Charisma + Leadership proti aktuálnímu WP oběti, aby se vše vrátilo do původního stavu. I po úplném "vyléčení" lze seslat Conditioning opakovaně. Pak je zapotřebí nakumulovat jen polovinu úspěchů než v předchozím případě.


***** Possession (Ovládnutí) 
Touto schopností lze zcela ovládnout mysl a tělo smrtelníka. Dojde k "vstoupení" do těla oběti, upírovo tělo je po tu dobu ve stavu podobnému torporu. Pokud upír neusne, pak může v ovládnutém těle chodit i za denního světla. K ovládnutí je zapotřebí "odstranit" veškerý Willpower oběti. Sesílatel spálí jeden WP. Potom si oběť a sesílatel "změří síly" (contested roll) útočník hází Charisma + Intimidation; obránce svým WP, oba proti 7. Za každý úspěch Útočníka nad úspěchy oběti ztrácí oběť jeden WP. Úspěch oběti celou akci pouze prodlužuje, ale za každý úspěch nad úspěchy útočníka háže v dalším kole jednou kostkou navíc. Botch útočníka znamená, že danou oběť už NIKDY nebude moci Dominovat. 
Po ovládnutí oběti hodí upír ještě jednou Manipulation + Intimidation proti 7, jak úspěšně ovládnul tělo své oběti. Počet úspěchů určuje jaké Disciplíny, může v ovládnutém těle používat: 
1 - žádnou 
2 - Auspex 
3 - navíc Dominate, Presence 
4 - navíc Chimerstry, Dementation 
5 - navíc Thaumaturgy, Necromancy 
Po ovládnutí cítí upír veškeré pocity těla. Pokud je ovládnuté tělo zraněno, projeví se tato zranění i na upírově těle. Pokud je zabito, upadá upír do torporu. Pokud je zničeno upírovo vlastní tělo, může zůstat v novém těle. Každé ráno však musí provádět hod, jestli se mu podaří zůstat vzhůru. V okamžiku kdy usne, umírá. Když upír opustí tělo svého "hostitele", tak ovládnutý člověk opět přebírá vládu nad svým tělem. To se může stát okamžitě, nebo to může trvat dny a týdny, každý reaguje jinak.


(Zdroj: Vampire: the Masquerade)