Sanguinus

Sanguinus

Tuto zvláštní Disciplínu ovládají Pokrevní bratři, bizardní linie existující v Sabbatu, která vymírá. Příslušníci linie jsou vytvářeni pomocí rituálu, který byl zničen spolu s Tremere antitribu. Rituál je ztracen a Pokrevní bratři nejsou schopni vytvářet potomky.

Pokrevní bratři jsou vytvářeni v tzv. kruzích. Celý kruh je vždy vytvořen najednou a používat Sanguinus mohou Pokrevní bratři používat pouze ve spojení s ostatními členy svého kruhu. Pokud zbyde z některého kruhu pouze jen poslední příslušník, nemůže už Sanguinus používat.
Z charakteru Disciplíny vyplývá, že se ji nemůže naučit nikdo jiný než Pokrevní bratři.

Pokrevní bratři nejsou určeny pro postavy hráčů. Jejich generace jsou obvykle dost vysoké - 10. až 13. generace. Na počátku jsou všichni členové kruhu stejné generace. Pokrevní bratři však mohou páchat diablerii, stejně jako jakýkoliv jiný upír.


* Brother's Blood (Bratrova krev)
Pouto uvnitř kruhu umožňuje Pokrevním bratrům léčit zranění ostatních členů kruhu. Tím lze přesáhnout generační maximum pro pálení Krve v jednom kole - na každého jednoho člena kruhu se omezení vztahuje, nikoliv ovšem na součet spálených Krví. Pokud jsou ostatní členové kruhu schopni spálit za jedno kolo 5 krví, pak mohou vyléčit zraněnému členovi i spalující zranění. 
Pálení krve probíhá automaticky, není potřeba žádný hod. Protože Pokrevní bratři cítí zranění ostatních členů svého kruhu (a také z nich mají postižení na všechny hody), tak vědí, že někdo z členů kruhu byl zraněn a také který to byl. Léčení může probíhat na libovolnou vzdálenost.


** Octopod (Chobotnice)
Na této úrovni si již členové mohou vzájemně půjčovat končetiny a povrchové orgány (oči, uši, ústa). Toto "půjčení" probíhá na libovolnou vzdálenost a stačí, aby tuto schopnost ovládal dárce orgánu či končetiny.
"Dárce" spálí jednu Krev za "půjčení" orgánu nebo končetiny. Orgán zmizí z těla dárce a objeví se na těle hostitele na konci kola, ve kterém byla spálena Krev. Přenesené části těla se objeví kdekoliv na těle hostitele, podle přání dárce. Tímto způsobem nelze "darovat" vnitřní orgány (srdce, žaludek, mozek,...). Darované končetiny nedávají hostiteli extra útoky, dávají však výhodu, např. při šplhání.


*** Gestalt
Členové kruhu mohou propojit své mysli; co vidí jeden z nich, vidí všichni, co si myslí jeden z nich, to "slyší" všichni ostatní. K aktivaci této schopnosti musí všichni členové spálit jednu Krev (pokud jeden nebo více členů kruhu odmítne Krev spálit, spojení se neuskuteční). Gestalt trvá jednu scénu a dává všem členům kruhu tyto další výhody:
- Všechny hody na WP (Dominate, Presence) se provádějí proti nejvyššímu WP mezi členy kruhu. Pokud se ovlivnění přesto podaří, pak ovlivněný jedinec vypadává ze spojení, ostatní členové nejsou ovlivněni a spojení mezi nimi zůstává nezměněno.
- Cílová čísla na všechny Perception hody se snižují o 3.
- Pokud se "zapojený" člen kruhu pouze soustředí a nedělá nic jiného, může půjčit svému bratrovi své schopnosti. Např. Bratr s Melee 4 může zvýšit o dvě kostky celkový počet kostek Bratrovi, který má Melee pouze 2. Musí se ale soustředit a nedělat nic jiného.
Členové kruhu, kteří neovládají tuto schopnost, musí před spojením do kruhu uspět v hodu Wits + Occult (žádné půjčování Occultu, spojení ještě nebylo navázáno) s obtížností 7. Pokud neuspějí, nemohou využívat výhod Gestaltu, ostatní členové kruhu však mohou používat jejich schopnosti (telepaticky je osloviy, používat jejich WP, použít jejich schopnost, pokud se soustředí).


**** Walk of Caine (Cesta ke Kainovi)
Na čtvrté úrovni si Pokrevní Bratři již mohou půjčovat generace (a všechny výhody z nich pramenící). Bratr může členovi svého kruhů "půjčit" generaci za cenu zvýšení generace vlastní. Pokrevní bratr může jinému půjčit nejvýše jednu generaci. Pětičlenný kruh na 10 generaci může půjčit jednu generaci od 4 členů zbývajícímu členovi. Ten je tak dočasně na 6. generaci, ostatní členové kruhu mají po tu dobu 11. generaci. 
Tuto schopnost musí ovládat ten, kdo získává generaci od ostatních členů kruhu. Pokud tuto schopnost ovládá i dárce, není potřeba žádný hod. Členové kruhu, kteří schopnost neovládají, musí uspět v hodu Stamina + Occult proti 7. Není nutné, aby se zapojili všichni členové kruhu.


***** Coagulated Entity (Smíšená entita)
Nejděsivější schopnost této Disciplíny dává Pokrevním bratrům schopnost se spojit nejen psychicky, ale i fyzicky - do hrůzného monstra tvořeného spojenými těly členů kruhu.
Každý člen kruhu, který se chce spojení zúčastnit, musí spálit tři Krve. Po třech kolech splynou těla všech zúčastněných. Spojenou bytost ovládá Pokrevní bratr s nejnižší generací. 
- Generace monstra se určí tím, že se vezme upír s nejvyšší generací zúčastněný v monstru a odečte se jedna generace za každého zúčastněného upíra kromě prvního.
- Strength, Stamina a Perception monstra jsou rovny hodnotám upíra s nejnižší generací a je zvýšena o 1 za každého dalšího zúčastněného upíra. Monstrum takto může přesáhnout i své generační maximum.
- Na fyzické akce (kde je zapojena Strength, Dexterity nebo Stamina) se k počtu kostek přidá jedna kostka za každého zúčastněného Bratra, kromě prvního.
- Monstru nelze prohnat srdce kolíkem - srdcí má celou řadu. - Kromě obvyklých sedmi úrovní zranění má monstrum další 2 Brushed levely (Škrábnutí - bez postihů) za každého zúčastněného upíra, kromě prvního. K vytvoření Coagulated Entity stačí, aby tuto schopnost ovládal jeden člen kruhu.
Příklad: Čtyřčlenný kruh (genarace 9, 10, 10, 11), kde člen 9. generace má Strength 3, Stamina 4 a Perception 2 vytvoří ze všech svých členů Coagulated Entity. Výsledné monstrum pak má generaci 8, Strength 6, Stamina 7, Perception 5, na fyzické akce má o 3 kostky víc a jeho úrovně zranění jsou: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -2, -2, -5, Bezvědomí.


(Zdroj: Guide to Sabbat)