Temporis

Temporis

Temporis je velmi vzácná Disciplína, která umožňuje manipulovat s časem. Je to jedna z klanových Disciplín linie Praví Brujahové. O vzniku této Disciplíny se tradují dvě verze, závislé na tom, kdo je vypráví. Praví Brujahové tvrdí, že se jedná o Disciplínu, kterou kdysi v dávnověku ovládali všichni Brujahové kromě potomků Troilových, kteří ovládali pouze zbastardizovanou verzi Temporisu - Celeritu. Po diablerii Brujaha ze strany Troila se Celerita stala v celém klanu dominantní. 
Naopak Brujahové tvrdí, že k žádné diablerii nedošlo a že Troile je Antedeluviánem klanu Brujah odjakživa a že ti takzvaní "Praví Brujahové" se objevili až v době, kdy bylo budováno Kartágo. Temporis je podle nich (tedy podle těch několika málo, kteří vědí o existenci Pravých Brujahů) rozvinutím Celerity.

Ať už je pravdivá ta či ona verze, faktem je, že postava nemůže mít zároveň Celeritu a Temporis. Praví Brujahové se Celeritu nemohou naučit, ani kdyby Temporis neovládali. Pravidla tvrdí, že pokud má postava Temporis, nemůže se již nikdy Celeritu naučit. Naopak. Pokud má Celeritu, tak se Temporis naučit může, ale v tom okamžiku o Celeritu přichází. Spočítá se, kolik expů už hráč do rozvoje Celerity vrazil, toto číslo se podělí dvěma a výsledek se bere jako expy, které se okamžitě přelijí do Temporisu. Expy se počítají, jako by Celerita byla klanovou Disciplínou. Pokud tedy má upír Celeritu na čtvrté úrovni (40 expů: 10+5+10+15) a naučí se první úroveň Temporisu - neklanové Disciplíny. 40 expů, které byly vloženy do Celerity se podělí dvěmi (20 expů). Na druhou tečku do Temporisu potřebuje 7 expů, proto se postavě hned objeví i druhá tečka a zbývá 13 expů. K získání třetí tečky by ale potřeboval 14 expů, což je víc, než zbývá a zbývajících nepoužitých 13 expů propadá. Není to moc výhodné, že.

Předchozí odstavec je sice zajímavý, ale použije se jen zcela vyjímečně. Kromě toho, že Pravých Brujahů se po zemském povrchu pohybuje pouze několik desítek, tak tato linie odmítá ostatní klany a linie tuto Disciplínu učit. Těch několik výjimek se rekrutuje zejména z řad bývalého Black Handu, sekty, která se podle White Wolf počátkem roku 2000 rozpadla, neboť ve veliké bitvě (čti: masakru) přišla o většinu členů vedení. Některé prameny zdůrazňují výborné vztahy mezi některými Setity a Pravými Brujahy.

Temporis má několik vedlejších efektů. Při jakémkoliv použití této Disciplíny, kromě první úrovně sesilatel trochu stárne. O vteřinu, o minutu či o několik minut, není to přesně definováno. Ale stárne. Mezi Pravými Brujahy mnoho mladíků nenaleznete.
Pokud je některý z hodů v Temporisu zbotchován, tak je sesilatel zraněn za tolik spalujících zranění, kolik jedniček bylo hozeno. Tato zranění nelze vstřebávat. Zranění se projeví hnitím sesilatelova těla. Stejný efekt se projeví i na všech upírech v bezprostředním okolí sesilatele, který pokus zbotchoval.


* Time Attunement (Časové naladění) 
Na první a základní úrovni Pravý Brujah dokáže vždy odhadnout přesný čas, přesnou dobu trvání libovolné činnosti, vždy je schopen určit, kolik času zbývá do rozednění. Navíc je schopen zjistit jakoukoliv manipulaci s časem, ke které dojde v jeho okolí - ať už je jedná o použití Temporisu jiným upírem (druhá úroveň a vyšší), manipulace časem smrtelnými mágy nebo jinými bytostmi.
Time Attunement je vždy zapnutý. Pokud dojde k manipulaci s časem, tak si Storyteller tajně hodí Percepci + Temporis jestli si Pravý Brujah manipulace všimnul (obtížnost 9 mínus úroveň použité schopnosti). Pravý Brujah detekuje manipulaci s časem ve vzdálenosti danou zhruba dvojnásobkem jeho Perception v kilometrech. Manipulace s časem na vysokých úrovních (šestá a vyšší) je "slyšet" všemi upíry s Temporisem na vzdálenost stovek kilometrů, někdy i na jiných kontinentech.


** Internal Recursion (Vnitřní rekurse)
Sesláním této schopnosti může Pravý Brujah zacyklit vnímání času jedné oběti. Oběť pak provádí určitou činnost znovu a znovu dokola. Musí se jednat o relativně jednoduchou činnost, která nevyžaduje vnímání ze strany oběti (oběť tedy může pořád dokola "udělat dva kroky vpřed", tedy jít pořád dopředu, může pořád točit klikou, ale nebude si "pořád dokola" myslet, že právě přišel domů tatínek). Oběť zůstane pasivní a bude svoji činnost opakovat pořád dokola, dokud nevyprší doba trvání efektu, nebo dokud nedojde k fyzickému přerušení činnosti. Fyzickým přerušením je v každém případě libovolné Zranění, i když je oběť třeba necítí. Mluvení na osobu, i když je přímo oslovena, trans nepřeruší, ale ječení, výbuch, nebo třeba zvuk výstřelů oběť "probudí".
K aktivaci musí sesilatel spálit jednu Krev a uspět v hodu Manipulation + Empathy proti WP oběti. Počet úspěchů určuje dobu trvání transu:
1 - 1 minuta
2 - 10 minut
3 - 1 hodina
4 - 6 hodin
5 - 1 den


*** Lapse (Lapsus) 
Oběť této schopnosti začne na určitou dobu vnímat čas poloviční rychlostí. To má výhodu zejména v bojových situacích, ale lze to využít i v jiných případech, třeba při vyjednávání. Z pohledu oběti se svět začne pohybovat zrychleně, jako ve starých filmech.
K použití musí Pravý Brujah spálit dvě Krve a uspět v hodu Stamina + Intimidation proti WP oběti. Zpomalení začne následující kolo po seslání a trvá tolik kol (v případě nebojových situací tolik minut), kolik úspěchů je hozeno při aktivaci. Oběť Lapsu po dobu trvání používá jen polovinu kostek na všechny hody, kde se používá Dexterity nebo Wits, a všechny hody, které vyžadují rychlá rozhodnutí nebo myšlení (rozhoduje Storyteller) - zaokrouhleno dolů. Poloviční počet kostek se používá i na všechny hody na zranění (síla úderu je také poloviční), v případě zranění ze střelných zbraní, ze kterých oběť střílí, se počítá normálně. 
Pokud oběť používá Celeritu, může se sama rozhodnout, zda po zapnutí Celerity bude mít plný počet Celeritních akcí s polovičním počtem kostek, nebo poloviční počet akcí (zaokrouhleno nahoru) s plným počtem kostek.


**** Subjective Suspension (Subjektivní přerušení) 
Na této úrovni už upír dokáže dočasně zastavit čas pro jeden neživý předmět (předmět, ne pro upíra :-). Dokáže na moment zastavit letící předmět, dokonce i vystřelenou kulku. Může zastavit chemickou reakci nebo fyzikální děje. Zastavení času je skončeno po uplynutí času, na který se Pravému Brujahovi podařilo objekt zastavit, z rozhodnutí sesilatele nebo pokud se předmětu dotkne něco, co s ním nebylo v kontaktu v okamžiku seslání efektu (kapky deště a podobné doteky se nepočítají). Předmět nesmí být větší, než zhruba velikost lidského těla. Pokud jsou součástí předmětu i živé bytosti (červotoči v dřevě), pak se čas zastaví i pro ně, živé bytosti však nesmí být větší než malý pes.
Veškerá energie předmětu zůstává zachována, projeví se opět po skončení efektu - kulka bude pokračovat v dráze, oheň (oxydace je chemická reakce, že) začne znovu hořet a pálit. Příkladem použití je zastavení hoření a přeskočení hořících předmětů (nikdo se jich nesmí dotknout). Ještě jeden ohnivý příklad: opět se hoření zastaví a Pravý Brujah počká, až se "hořícího" předmětu dotkne vybraný nepřítel, který dotykem spustí hoření v původní intenzitě.
Sesilatel musí spálit dvě Krve a hodit Stamina + Occult s obtížností 6. Počet úspěchů určuje dobu, na kterou se čas podaří zastavit:
1 - 1 kolo
2 - 1 minuta
3 - 10 minut
4 - 1 hodina
5 - 1 den
6+ - 1 týden za každý úspěch přes 5.
Pokud se předmět pohybuje, musí hráč ještě uspět v hodu Perception + Alertness, jestli se mu podaří efekt na pohybující se předmět seslat správně (obtížnost určí Storyteller). Velmi rychle se pohybující předměty (projektily) vyžadují už nadpřirozené vnímání (např. Auspex 1 Heightened Senses) a úspěch v hodu proti 8.


***** Clotho's Gift (Clothův dar) 
Tato úroveň dává Pravému Brujahovi možnost vyvolat efekt podobný Celeritě - provádět více akcí v jednom kole. Na rozdíl od Celerity neplatí omezení pouze na fyzické akce. V extra akcích lze provádět psychické činnosti nebo dokonce používat Disciplíny.
Pravý Brujah spálí 3 Krve a hodí Stamina + Occult s obtížností 7. Počet úspěchů určuje kolik akcí navíc bude Pravý Brujah mít v následujících kolech. Doba trvání v kolech a je rovna polovině teček, které Pravý Brujah má v Temporisu (zaokrouhleno nahoru).
Protože jsou extra akce dány zrychlením času a ne jenom zrychlením reflexů jako u Celerity, lze provádět i nefyzické akce. To však něco stojí. Při aktivaci libovolné Disciplíny (např. Fortitude a Potence se neaktivují, ty fungují automaticky) v extra akcích, získá Pravý Brujah jedno normální zranění, které nelze vstřebávat. Pokud použití Disciplíny vyžaduje komunikaci s cílem (Dominate), tak cíl slyší sesilatelova slova stejně, jako kdyby byla vyslovena normálně.
Takto lze použít nejen třeba Thaumaturgy nebo Dominate, ale i nižší úrovně Temporisu. Pokud se upír rozhodne použít vyšší úrovně (6+, zde nejsou popsány) Temporisu zároveň s Clotho's Gift, tak se okamžitě rozpadne na prach.


(Zdroj: Vampire Storyteller's Handbook)