Příběh Ennoyi

Příběh Ennoyi

J. Lance Alloway, přeložil Scoth

Milá Inyango, i když to, co jsem vám všem v Elisiu řekl, bylo správné, předkládám zde několik málo podrobností o mé návštěvě u Sabbatské lůzy, které jsem opomenul zmínit. Jak jsem již řekl, když jsem dorazil, ti chlapi se právě s někým lépe seznamovali, hádám, že to byl Tremere. Neznal jsem toho Rodného, ale zpozoroval jsem, že mu něco trčí z vnitřností. Byl to svazek jílových destiček a nějaké papíry srolované v plastiku. Nedělám si legraci, vážně to měl v sobě. Hádám, že Sabbati si toho nevšimli nebo neměli čas to shrábnout. To, co bylo na destičkách, mi nedávalo smysl, ale pochopil jsem obsah papírů (viz níže). Vypadá to, že se zde podrobně vypráví o klanu Gangrelů. Co si o tom myslíš ?
Tvůj Gus

Výtah z cyklu o Lilith


Th ....(chybí text) první Dcera Měsíce.

...zde Lilith spočinula a dala život prvním dětem Adamovým. A první z nich byla dcera, která dostala jméno Ennoya. Lilith ponechala svou dceru v péči vlků a odešla hledat porodní bábu pro zbytek svých potomků.

Časem Ennoya dospěla a spojila se s nejsilnějšími ze své smečky. Každému dala silné syny a dcery; někteří z jejích potomků se narodili s její podobou, jiní s podobou svých otců. Každý z nich však měl v sobě zrnko toho druhého; dle své vůle mohli jít jako lidé nebo běžet jako vlci. Od této doby následují Lupines své předky.

Nakonec se Ennoya nabažila těchto druhů a začala v ní narůstat nespokojenost s dosavadním životem. Vida, že její děti rostou do síly a cti, opustila svou smečku a dala se na cestu světem. Nesmrtelná jako její rodiče putovala mnoho let sama a nakonec došla do města vystavěného jejími nevlastními sourozenci, potomky Adama a jeho druhé ženy. Toto bylo první velké město lidstva - Enoch, město Kainovo. A v Enochu její velká krása a cosi pozemského mělo obrovský úspěch a byla dobře přijata. Zůstala zde mnoho let.

Opět zde měla mnoho druhů a dala každému z nich silné dcery a syny. Někteří říkají, že pocházejí z jednoho takového spojení, ale kdo zná pravdu. Síla Římanů nepochází z Ennoyiny krve, i když jsou z jejího rodu - a jejich cesty a osudy jsou propleteny.

Nakonec se stala příčinou nesvárů ve městě. Následující sérii incidentů, připomínající příběh trojské Heleny, zaznamenal i Enoch, první z Kainitů, a odvezl Ennoyu z města. Ennoya všechny proklela, odvrátila svou tvář od města a znovu se začala toulat.

O tom, co se stalo v následujících letech, je málo známo, ale nakonec ji vyhledalo Dítě Kainovo a přikázalo jí vrátit se s ním do Enochu. Byl to Irad, generál velkých armád Enochu (ačkoliv pozdější texty ho nazývají Dracianem). Ennoya uzřela jeho sílu, jeho vzrušené srdce a zamilovala se proto do něj. Vrátila se s ním a i když nemohl uspokojit její touhy, vadilo to Ennoyi jen málo, neboť se ukázal býti zajímavým v jiném směru. Při jejich vzájemné vášni netrvalo dlouho a Ennoya byla jednou z Krve.

O něco později se jiný z Iradových potomků, pyšný a strašný lovec Absmiliard, vrátil z divočiny s bolestivými zraněními. Oba, Pán i Kain, byli velmi rozhořčeni nad Absmiliardovým vyprávěním o krutých a nelítostných vlčích bestiích lovících ho ve velkých smečkách. Přes noc ho trýznily, ve dne se ho snažily ulovit v jeho útočišti. A pouze díky velkému štěstí a svým schopnostem přežil, aby mohl vyprávět tento příběh.

Ennoya vyslechla jeho slova a děs jí sevřel srdce. Věděla, že mluvil o jejích prvních dětech, a znala jeho i jejich povahu. Ennoya nedůvěřovala Absmiliardovým slovům, předpokládajíc, že u něj byla mnohem pravděpodobnější velká pýcha, arogance a krutost, než u jejích vlčích dětí, pokud by vůbec k jejich útoku došlo. Prosila proto Irada, aby vyslechl její obavy, ale Iradův hněv byl obrovský a jeho poslušnost velká. Vyhledala tedy slyšení u Kaina samotného, žebrajíc, aby se lépe podíval a vše znovu zvážil. On však setrval ve své pomýlenosti, sestavil válečnou radu a Ennoyu odmrštil. Byly vytvořeny plány pro nadcházející válku a Ennoya se velmi strachovala o své děti. Pak Kain sám vedl armády Enochu do války. Ennoya si zoufala a zavolala svou matku Lilith. A Lilith přišla.

Ennoya vyprávěla své matce o počínající válce mezi jejími novými příbuznými a prvními dětmi z jejího smrtelného lůna. Mluvila o tom, jak její prosby k Iradovi i Kainovi zůstaly nevyslyšeny a požádala svou matku o radu a pomoc.

Lilith utěšila své dítě a slíbila mu pomoc.

Mnoho otázek položila Lilith Ennoyi, aby poznala její novou rodinu. I vyprávěla jí Ennoya o Kainovi, jeho dětech a dětech jeho dětí. Prozradila jí jejich jména. Povídala o jejich povahách, láskách, soupeření a hříchu, vše, co by její matce pomohlo nalézt řešení, které hledala. A pak se Lilith dozvěděla o Kainově neopětované lásce k Zillah. Lilithinu tvář krátce zastřela temnota, leč pak se zasmála a řekla své dceři, že válka brzo skončí.

Krátce poté se Kain setkal se Starou Čarodějnicí, když bojoval v divočině. Znala touhu jeho srdce a nabídla mu, že mu ukáže, jak získat lásku Zillah, žádajíc jako odměnu pouze to, aby Kain nalezl dohodu s jejími příbuznými mezi vlky. Tak se Kain vrátil do svého města a jeho děti objevily proradnost Absmiliardovu. A zmije byla prokleta a vypovězena.

Kain následně poslal Ennou, aby uzavřela mír s měniči kůže, pro což ona znala mnoho způsobů. Byl tedy uzavřen mír, byť napjatý, s kmenem měsíce a Ennoya zpívala písně díků a chvály své matce. Lilith je vyslechla a smála se. Ale když se Ennoya vrátila do Enochu, čerstvě ženatý Kain na ni pohlížel s velkou nelibostí, kvůli úspěchům její mise.

Kain si zapamatoval Ennoyinu prosbu, aby zadržel svůj hněv na vlky a tušil, že odměna čarodějnice nebyla vybrána náhodně. Nahlédl do Ennoyina srdce a viděl, jakou roli hrála ve lsti čarodějnice. A hněv počal doutnat v Kainových očích. "Zmiz mi z očí, Děcko. Enoch byl v právu, když tě tehdy vyhostil, a tvůj návrat mi přinesl pouze strasti. Nezajímá mne, kam půjdeš, ale odejdi ještě dnes v noci a věz, že nikdy již znovu nepoznáš domov." Takto prokleta se Ennoya obrátila a chtěla odejít. Avšak něco z matčiny hrdé povahy se v ní probudilo a dříve, než opustila Kainův sál, znovu se obrátila ke trůnu ze slonoviny. Proklela Kaina pro jeho pošetilost. Kdyby byl nad jejím varováním byť chvíli zapřemýšlel, Absmiliardův plán by byl předem odsouzen k záhubě. Ostatní z jejího rodu nechtěli být přemluveni k rebelii, Lupini ho nechtěli mít za nepřítele a Irad nechtěl být tak bolestně zraněn. Ale Kain raději naslouchal slovům krásného muže se stříbrným jazykem.

Od noci Absmiliardova zločinu nikdo v Kainově tváři nespatřil takový hněv.

"Oklamala jsi mne a všechny z mé krve pro lásku k bestiím. Jsi nevěrná žena!" křičel Kain ve svém hněvu. "Proto se na tobě objeví známky tvé pravé loajality, kdykoliv tě přemůže zloba nebo vášeň. Odejdi proto nyní, kvůli tomu, o čem ještě nevíš, ale já ano, a brzy budou vědět všichni."

A s tímto Ennoya opustila město Kainovo.