Tremere

Dějiny klanu Tremere

Dům Tremere

Koncem prvního tisíciletí po Kristu zuří tichá válka mezi jednotlivými Domy uvnitř magického řádu Order of Hermes. Příčinou soupeření byly spory o používání magie a směřování celého řádu. Roku 848 se jeden z Domů pokusil ovládnout celý řád, tento pokus však nevyšel. Jednalo se o Dům Tremere.

Představitelům Domu Tremere se řád ovládnout nepodařilo. To ale neznamená, že by složili ruce do klína a přestali se snažit o vyřešení problémů mezi mágy. Představitelé Domu si totiž jako první uvědomili, že se ze světa vytrácí magie. A ztráta magie by také znamenala ztrátu nesmrtelnosti.
Tremer, představený Domu, po němž se Dům také jmenoval, podporoval výzkumy, které by mágům zajistily nesmrtelnost i poté, co magie ze světa zcela zmizí. Jeden z nejbližších spolupracovníků Tremera - Goratrix - zkoumal možnost využití krve upírů k vytvoření rituálu, kterým by šlo nesmrtelnost získat.
Ke zlomu došlo roku 1022. Goratrix ohlásil úspěch. Poté se sešli nejvyšší představitelé Domu (Tremer osobně a sedm dalších vůdců Domu, tzv. Kruh sedmi) a po několika slibně vyhlížejících experimentech sami rituál provedli.

Došlo však k tomu, co nikdo nečekal. Představitelé jednoho z nejmocnějších Domů řádu Hermova sice nesmrtelnost získali. Ale za nesmírně vysokou cenu. Sami se přitom stali upíry a, co hlavně, vzápětí zjistili, že při proměně přišli o své nadpřirozené magické schopnosti.
Zrodila se tak nová skupina upírů, ještě zdaleka ne klan. Pokud chtěla přežít, musela nějak získat zpět svoji schopnost používat magii. Použili tedy své okultní znalosti a začali se zabývat magií, kterou používají upíři - Magii Krve. Díky spolupráci nejlepších mágů Domu Tremere byla z Magie Krve vytvořena nová Disciplína - Thaumaturgy.

Válka o přežití a vznik klanu

Kruh sedmi a Tremer se rozhodli, že celý Dům Tremere přivedou mezi nemrtvé. Potají byli vytvářeni upíři z většího a většího množství příslušníků Domu. Postupně vznikaly celé chantry složené pouze z nemrtvých Tremerů. 
Hlavní chantry Ceolis a také nejvíce příslušníků Domu sídlilo ve východní Evropě, což bylo historické sídlo klanu Tzimisce a také řady Gangrelů. Mezi Tremery a příslušníky obou klanů se rozhořela válka na neživot a na smrt. Ceolis i ostatní chantry byly pravidelně cílem útoků. Tzimiscové používali své válečné ghouly Vozhdy, což Tremery vedlo k tomu, že pomocí rituálů vytvářeli z krve zajatých Tzimisců, Gangrelů a Nosferatů novou linii upírů, linii nemyslících služebníků sloužících pouze jako válečné stroje - Gargoyly.

Tremery tajně podporovali někteří příslušníci klanu Ventrue, kteří tak chtěli oslabit Tzimiszské voivody, ale jinak stáli prakticky všichni Kainité proti nové linii. Hlava linie, Tremer, dospěl k rozhodnutí, že musí zajistit své linii status klanu - stát se jedním z Antedeluviánů. Pomocí Thaumaturgie nalezl několik metuzalémů. Mezi nimi byl i Saulot, antediluvián vymírajícího klanu Salubri.
Vysoko v horách, kdesi v Karpatech, pak za přítomnosti členů Kruhu sedmi spáchal Tremer na Saulotovi Amaranth. Té noci léta páně 1133 vznikl klan Tremere.

Válka s Kainity v oblasti východní Evropy sice pokračovala, ale nový klan si postupně vydobyl svoji pozici. Tremer již osobně klan neřídil, většinu času trávil v torporu. Vedení klanu se ujímá Kruh sedmi, v čele s dalším z Tremerových pobočníků - Etriem. 
Postupně pokračuje vytváření upírů z dalších a dalších členů Domu Tremere, a chantry, jedna za druhou, přechází pod vliv nemrtvých vůdců klanu. Tento proces je ukončen až v patnáctém století.

Ve více než jednom případě neprochází konverze z mágů na upíry v klidu. Někteří mágové se Přijetí bránili a bylo potřeba použít sílu, případně odpůrce zničit. Jindy se zase nově Přijatí upíři vzbouřili a odmítli se zapojit do práce klanu. V některých případech dokonce vynesli některá tajemství Thaumaturgy mimo klan.
Nejvýznamnějších z těchto "nepovedených" případů byli tzv. Telyavitští Tremeři. Několik chantry v oblasti Litvy a Polska bylo "převedeno" a jejich příslušníci byli Přijati mezi Kainity. Oni však novou situaci odmítli a nepodřídili se vedení klanu. Místo dalšího rozvoje Thaumaturgy na základě hermetických tradic začali vytvářet vlastní Cesty na základě přírodní magie a šeptá se, že dokonce spolupracovali s Tzimisci. Litevští Tremeři byli proto klanem pronásledováni.
Osudným se jim stalo pokřesťanštění Polska (a sjednocení s Litvou). Křesťanští vojáci vypálili jejich hlavní chantry a zničili většinu členů. Ostatní příslušníci této vzbouřené linie pak byli pronásledováni a honěni jak inkvizicí, tak zbytkem klanu. Poslední známý Telyav byl zničen inkvizicí koncem 16 století.
Telyavité měli klanové Disciplíny Auspex, Presence a Thaumaturgy, s tím, že měli přístup jak k Tremerským Cestám, tak k Cestám vlastním, které Tremeři nikdy nezískali.

Inkvizice a vznik Kamarilly

V době vzniku Inkvizice se roznesla uvnitř klanu zpráva, že jedním z důvodů vzniku inkvizice bylo (dnes bychom to tak nazvali) porušení Maškarády ze strany Goratrixe. Ten byl tehdy zodpovědný za rozvoj klanu ve Francii a snažil se o proniknutí do řad katolické církve. Podle všeho Goratrix nebyl dost opatrný a představitelé církve zjistili, že uvnitř církve působí nadpřirozená bytost.
Ostatní představitelé Kruhu sedmi si pozvali Goratrixe "ke slyšení" do Ceolisu. Goratrix se domníval, že se jedná o pokus jej zlikvidovat a prchl. Několik staletí pak o něm nebylo nic známo.

Klan Tremere byl jedním z nejpostiženějších Inkvizicí. Upíři byli jen jedním z jejích cílů. Dalším z cílů byli i mágové, kteří byli církví považováni za služebníky Satana. A Tremeři spadali do obou těchto kategorií. Proto, když byl ve 14. století klan přizván k jednáním, na jejichž základě vznikla o více než sto let později Kamarilla, tak se ochotně přidal.

Za vznik Kamarilly se pokládá rok 1450, kdy Toredor Rafael Corrazon pronesl svůj slavný projev, po kterém byla Maškaráda přijata jako hlavní pravidlo pro další existenci upírů. Projevu však předcházela jednání Starších prakticky všech klanů, včetně Tremerů. A účast na takovém jednání - to znamená de facto uznání klanu ze strany ostatních Kainitů. Klan Tremere se nakonec stal jedním ze sedmi členů Kamarilly.

Velmi významnou roli pak hrají Tremeři roku 1496, kdy byla uzavřena Thornská konvence, dohoda, kterou byl uzavřen mír mezi Kamarillou, anarchy a klanem Assamite. Jedním z bodů dohody je i seslání thaumaturgického rituálu na všechny shromážděné příslušníky klanu Assamite, kterým bylo způsobeno, že Assamité nemohli páchat diablerie na ostatních Rodných. Seslání rituálu již znamená, že Tremeři jsou součástí Kamarilly, se kterou ostatní klany počítají.

Dochází však i k události, kterou se klan dlouho snaží utajit. Některé Gargoyly začaly jevit známky samostatného jednání a později se dokonce některé z nich zbavily pouta, které je ke klanu Tremere vázalo. Část Gargoyl se osamostatňuje.

Nový věk, vznik antitribu

Po ustavení Kamarilly přesunuli Tremeři svoji hlavní chantry z Ceolisu do Vídně, kde je přece jenom klidněji. Oblast Karpat, kde Ceolis stojí, byla do značné míry ovládána anarchy, kteří odmítli Thornskou konvenci a kteří vytvořili vlastní organizaci - Sabbat.

Klan již není zásadně ohrožen a již není potřeba bojovat o samotné přežití a tak dochází k tomu, co ostatní klany potkalo kdysi dávno - uvnitř klanu vznikají vzájemně soupeřící skupiny, které mezi sebou bojují o vliv. Navenek se klan jeví jednotný, ve skutečnosti to uvnitř vře.
Jedním z projevů je soupeření španělských a britských Tremerů v získání moci nad novými koloniemi v Novém světě. Z tohoto konfliktu vychází vítězně Meerlinda, která se postupně stává druhá v hierarchii klanu, hned po Etriovi.

Mezi lety 1700 a 1750 došlo v oblasti Balkánu ke zmizení celé řady Tremerů. Jednalo se zejména o mladší členy klanu, byli mezi nimi však i někteří Starší. Nakonec vyšlo najevo o co se jedná. Goratrix, o kterém nikdo dlouho nic neslyšel, se připojil k Sabbatu a verbuje členy klanu. Skupina, která se přidala k Sabbatu, vytvořila linii Tremere antitribu.

Na to Kruh sedmi reaguje rituálem podobným tomu, který byl před téměř třemi sty roky seslán na Assamity. Rituál tentokrát sesílají na všechny příslušníky svého klanu a na všechny, kteří z nich pocházejí, tedy i na antitriby. Využívají toho, že Sabbat má rituál nazvaný Vaulderie, při kterém si členové Sabbatu vzájemně pijí krev. Každý Tremere, který se zúčastní Valderie, je pak viditelně označen značkou, která se mu objeví na čele. Tuto značku vidí jenom příslušníci klanu Tremere.
Po označení antitribů se stal hon na ně jedním z nejdůležitějších cílů klanu. Antitribové byli potenciální hrozbou pro udržení Thaumaturgy jako tajemství klanu.

Ve skutečnosti byli antitribové uvědomělejší, než by se dalo čekat a Thaumaturgy si drželi hlavně pro sebe. Některé Cesty sice učili i ostatní příslušníky Sabbatu, ale jednalo se jen o pečlivě vybranou část znalostí. 
Tremere antitribu stojí i za vznikem Sabbatové linie Pokrevní bratři. Zde využili své znalosti z tvorby Gargoyl a vyvinuli podobnou linii, která sloužila ku prospěchu Sabbatu. Tvorba Pokrevních bratří se skládala ze dvou rituálů, z nichž jeden prováděli Tremere antitribu a druhou Tzimisctí koldunové. Obě skupiny si zřejmě vzájemně moc nevěřily, protože si svoji část rituálu uchovávali jako tajemství. Po vyhubení Tremere antitribu (viz níže) tak zanikla i možnost vytvářet nové Pokrevní bratry.

Současnost

Většina dvacátého století se uvnitř klanu nesla zejména ve znamení nalézání nových thaumaturgických Cest. V posledním desetiletí došlo k explozi úspěšných dokončení řady výzkumů. Autoři nových Cest si je většinou nechávají pro sebe, případně je učí pouze několik málo ostatních členů klanu, a to jen výměnou za jiné znalosti. 
Rozvoj nových Cest je tak rychlý, že to vede Tradicionalisty uvnitř klanu k obavám, zda se nejedná o projev něčeho negativního. Část klanu nové Cesty odmítá a trvá na používání pouze tradičních Cest.

Roku 1998 došlo ke zničení Tremere antitribu. Celá linie pořádala pravidelná setkání v Mexico City a na jednom z těchto setkání došlo k něčemu, co si nikdo nedokáže vysvětlit. Tremere antitribu se po skončení setkání nikde neobjevili a když po nich ostatní členoví Sabbatu začali pátrat, tak objevili jen hromádky popela, které měly tvar tváří jednotlivých antitribu.
Nikdo neví, jak k tomu došlo, kromě Etria a Tremera, kteří za tímto zničením stojí. V době předtím totiž ovládl Tremerovo tělo Saulot, kterého před téměř 900 lety Tremer zdialerizoval. Tremer ze společného těla unikl a později ovládl tělo Goratrixovo. Antitribu byli zničeni při rituálu, kterým si Tremer v Goratrixově těle snížil generaci, podobně jako to dříve dělali Assamité.

Podrobnosti kolem souboje mezi Tremerem a Saulotem, stejně jako zničení Tremere antitribu jsou podrobně popsány v Novinkách Světa temnoty.


(c) 2001: Harald
Zdroje: CbR:Tr, Cb:Tr, LSII, GtC, BM:SoT